நண்பர்களே,

இந்தப் புதிய தோற்றத்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள்